UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN E SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

16. February. 2017 - 05:11


UNIVERSITETI  NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN E SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

 

 

Edhepsenëtëkaluarën UNS kalidhurmarrëveshjebashkëpunimi me njënumërtëmadhtëuniversitetevemëtëmiranëEvropë, SHBA, Japoni, Brazildhevendetëtjera, porbashkëpunimi me universitetetnëvendetfqinjeedhemëtejmbetetprioritet i lartë. Afërsia e menjëhershmenëmestëuniversitetevesiguronkontaktetëshpeshtatëdrejtpërdrejtandërmjetstafitakademiktëuniversiteteve, e cilakrijonkushtepërfunksionimin e njënumritëprojektevetëpërbashkëtakërkimore, organizimin e konferencavetëpërbashkëta, seminareve, punëtorive, shkollaverore, etj.

Nëkëtëdrejtim UNS kalidhurnjëmarrëveshjepërbashkëpunimndërkombëtar me Universitetin e Shqipëris,Universitetin eShkodrës "LuigjGurakuqi".

Marrveshja e bashkëpunimitështënënshkruar ne hapësirat e UniversitetitNdërkombëtartëStrugëskuështëmbajturnjëtakim ishkurtërnëmestëzyrtarëvetëlartëtëtëdyuniversiteteve,nëtëcilatjanëpërcaktuartashmëdrejtimet e paradheaktivitetetpërnjëzbatimkonkrettëkërkesavedhedispozitavetëkontratëssënënshkruarngatëdyuniversitetet.

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit