Thirje për punimeshkencore-“The Heritige”

16. January. 2017 - 05:25


Ju njoftojmë nga redaksia e revistës shkencore "The Heritage" – botim i UNS-sëdheInstitutit per EvropianistikedhePolitikenderkombetare(IPES-Institute of International Politics and European Studies), se ka filluar procedura e grumbullimit të artikujve shkencorë për numrin 17. Ky numër botohet në Qërshor të vitit 2017.

E veçanta e revistës tonë është sedallohemisinjë revistë hulumtuese e shkencore duke konsideruarfaktin se duhen promovuar vlera të reja duke e kapërcyer veten, familjen, interesin e ngushtë dhe duke i dhënë përparësi shkencës dhe dijes. Revista The Heritige” mbetet dritare e hapur për të gjithë ata që duan të kontribuojnë nëpërmjet studimeve të tyre dhe t’i japin një impakt tjetër shoqërisë. Ftojmë studiues të shkencaveekonomike, juridike, politike,teknologjisë informative, edukimit, sferës së ekologjisë dhe sferave tjera shkencore per t’ju pergjigjur thirjes deri në datën 30 Maj  2017.

 

Me qëllim që të sigurojë kualitet më i madh  dhe të promovohet në nivel ndërkombëtar, revista shkencore ndërkombëtare “The Heritage”, u bë pjesë e agjencionit më të njohur për identifikim digjital -CrossRef. Kjo arritje e madhe i dha mundësi  revistës tonë shkencore të bëhet pjesë e një rrjeti të madh që ndërlidh në mënyrë  të vazhdueshme  revista të ndryshme shkoncore  duke bërë citimin e tyre online. CrossRef është asociacion në të cilin janë përfshirë 4300 organizata fitimprurëse dhe jofitimprurese. CrossRef lidh miliona publikime të ndryshme shkencore, me theks të veçantë revista shkencore, libra, fjalorë, botime konferencash shkencore, materiale pune, raporte, e të ngjajshme.

Në mes të tjerash, CrossRef  është një mjet shumë i dobishëm që mundëson kontrollim të plagjiaturës.

Përfitimet nga  bashkangjitja e The Heritage” nëCrossRef për autorët e revistës tonë janë shumë të mëdha. Pjesë e përfitimeve janë:

-       Rregjistimi i libravenëpërmjetDOIjepmundësinë e shitjesmëtëmadhetëlibrave.

-       Me rregjistrimin e publikimevenëbazën e CrossRef, mëshumë se 4,500organizata ,revistatëtjeradhebiblioteka do tëmundtëlidhen me punimettëcilatjanëpublikuarnë “The Heritage”.

-       Lidhjanëmesе-librave – përlibratelektronikedhereferencatlehtësohetlidhja e brendshme e kompontetavedhereferencave  duke siguruarhiperlinqetëvazhdueshmengacitatet e materialevetëtjeratëpublikuara.

Duke qënë pjesë e CrossRef, i japim një stimulim më të madh autorëve të ndryshëm që punimet e tyre shkencore ti publikojnë pikërisht në revistën shkencore ndërkombëtare  “The Heritage”. Përveç kësaj, një peshë  më të madhe i jepet edhe konferencës ndërkombëtare shkencore “Scientific Challenges for Sustainable Development”, sepse në këtë konferencë ku prezantohen punime shkencore, të njëjtat,  publikohen në një botim të veçantë  përmbledhjeje punimesh. “The Heritage”  do të rritet në një revistë te veçantë ku do te publikohen punime të autorëve më të dalluar nga e gjithë bota, punime të cilat do të kenë një ndikim të madh në krijimin e politikave globale në të ardhmen.

Në vijim, po ju njohim me disa nga kriteretshkencore kryesore të revistës sonë dhe një numër kontakti për të drejtuar gjithë pyetjet tuaja, si edhe dorëzimin e artikullit tuaj dhe të dhënave personale përkatëse.

Kriteret e Revistës:


Çdo material që botohet në revistën shkencore “The Heritage” duhet të përputhet me standardin e gjuhës shqipe, maqedonase ose angleze.I gjithë dorëshkrimi, duke përfshirë abstraktin, listën e referencave dhe çdo lloj tabele, duhet të jetë në madhësi A4 me një hapësirë në mes (1.5), me font 12 Times New Roman. Punimi duhet të fillojë me faqen hyrëse, që përfshin titullin e punimit, emrin (emrat) e autorit (autorëve), lidhjen me institucionet dhe adresat e korrespondencës, e-mail adresën, titulli i shkurtër i sugjeruar dhe tri deri pesë fjalë kryesore. Në faqen tjetër, duhet vendosur titulli i artikullit dhe abstrakti, pastaj duhet vazhduar me përmbajtjen e artikullit. Punimi duhet të variojë nga 6-10 faqe kompjuterike. Artikulli mund të shoqërohet edhe me shënime në fund të faqes (footnotes) ose në fund të tekstit (endnotes),por në çdo rast, referencat janë të detyrueshme. Autorët luten të mos përdorin figura. Në qoftë se ka ndonjë arsye të fortë për të pasur figura, autorët doemos duhet ta dorëzojnë një kopje elektronike origjinale në EPS, TIF, ose format JPG me rezolucion të lartë. Në qoftë se ka tabela, ato duhet të jenë të krijuara në Word dhe jo ne Exel.

Abstrakti duhet dërguar/dorëzuar në gjuhën angleze, pavarësisht gjuhës  së punimit shkencor, që ka zgjedhur kandidati. 

 

 

 Në vijim, po ju njohim me një numër kontakti për të drejtuar gjithë pyetjet tuaja, si edhe dorëzimin e artikullit tuaj dhe të dhënave personale përkatëse.

Varianti elektronik i çdo numri të revistës publikohet në faqet zyrtare të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës (eust.edu.mk ose http://eust.edu.mk/Heritage/ ).
Varianti i shkruar në libërtërhiqet në zyrën e redaktorit( s.lacka@eust.edu.mk) , ose kontaktohet me autorin për adresën e postimit.

Julutemikontributorve që ti kryejnë pagesat sepse nuk do të mund tu publikohet punimi dhe fletpagesën e skenuar ta dërgojnë në financial@eust.edu.mk

 

 

____Të dhënat për pagesën:

1. Pagesa për artikull është 100 euro.

2. Për pagesat jashtë Republikës së Maqedonisë shërben numri i llogarisë Swift, i cili ndodhet mëposhtë: me qëllimin "Pagesë për Heritage".

 

Payment instrucrion for EUR :

Payment to be effectede through swift: KRSKMK2X                                                                                             

Beneficiary Bank: ALPHA BANK AD Skopje

Beneficiary name: MEGUNARODEN UNIVERZITET vo Struga

Beneficiary address: Struga, Ezerski Lozja 1

IBAN code: MK07280102000431352

 

Payment instrucrion for USD

Payment to be effectede through swift: KRSKMK2X                                                                                             

Beneficiary Bank: ALPHA BANK AD Skopje

Beneficiary name: MEGUNARODEN UNIVERZITET vo Struga

Beneficiary address: Struga, Ezerski Lozja 1

IBAN code: MK7280102000431449

 

Përpunimet e dërguarangakandidatëbrendaR.Maqedonisë:

 

_Të dhënat për pagesën:

1. Pagesa për artikull është 100 euro.

 2.ALPHA BANKA AD SKOPJE,numri i llogarisë: 280117102258338

 3. UNI BANKA AD SKOPJE, numri I llogarisë: 240230001908444

 4. në emër të UNS-Strugë

 

_________
Kur të dërgoni faturën (fletëpagesën) bankare të skanuar, do të na duhet edhe adresa juaj postare, në të cilën do t'jua postojmë kopjen tuaj të revistës.

 

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit