12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

МАСТЕР

 


Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P411

Правосудство и внатрешни работи на ЕУ

90

4+2

7

175

2

E402

Меѓународни економски односи

75

3+2

6

150

3

P412

Методологија на истражување

90

4+2

7

175

4

 

 

 

P413

L215

P414

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Менаџмент со човечки ресурси

Менаџмент на кризи

Надворешно-политичка анализа

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

IUS504

 

IUS505

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

VIII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P421

Дипломатско Конзуларно право

90

4+2

7

175

2

L423

Човекови права  и слободи

90

4+2

7

175

3

P422

Евроатланските интеграции

75

3+2

6

150

4

 

 

L421

E506

L422

Изборен предмет  (се избира еден):

Меѓународно казнено право

Економска политика на ЕУ

Институциите на Европската Унија

75

3+2

6

150

5.

 

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

 

IUS505

 

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Петта година

IX семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P511

Методи и техники за решавање на конфликти

75

3+2

6

150

2

P512

Регионална Политика

90

4+2

7

175

3

P513

Дипломатска етика

90

4+2

7

175

4

 

 

L511

 

P514

L514

 

Изборен предмет  (се избира 2):

 

Постапките во институциите на Европската Унија и Европскиот Совет

Медиуми и Глобализација

Систем на владење во САД

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

X семестар

ЗАВРШЕН ТРУД

               кредити       30

  оптовареност               600

 

Study Programme-Master