12. February. 2016 - 00:00

DREJTIMI: DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

MASTER 

 

Viti i tretë
Semestri VII

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P411

Jurisprudenca dhe punët e brendshme të UE-së

90

4+2

8

 

2

E402

Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

90

4+2

7

 

3

P412

Metodologjia e hulumtimeve

90

4+2

8

 

4

 

 

P413

L215

P414

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Menaxhimi i resurseve njerzore

Menaxhimi i krizave

Analiza e jashtme-politike

 

90

4+2

7

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 
Semestri VIII

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P421

E Drejta Diplomatike Konsullare

90

4+2

8

 

2

L423

Liritë dhe të drejtat e njeriut

90

4+2

7

 

3

P422

Integrimet Euro-Atlantike

90

4+2

7

 

4

 

 

L421

E506

L422

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

E drejta ndërkombëtare penale

Politika ekonomike e UE-së

Institucionet e UE-së

 

90

4+2

8

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 Viti i pestë

 Semsetri IX

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P511

Metoda dhe teknika për zgjidhjen e konflikteve

90

4+2

7

 

2

P512

Politika rajonale

90

4+2

8

 

3

P513

Etika diplomatike

90

4+2

7

 

4

 

 

L511

 

 

P514

L514

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Procedurat në institucionet e unionit Europian dhe Këshillin e Europës

Mediat dhe Globalizimi

Sistemi i qeverisjes në SHBA

90

4+2

8

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 Semestri X

 

PUNIMI PËRFUNDIMTAR

               kredite       30

  ngarkesa               600

 

 

Study Programme-Master