12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

МАСТЕР


Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

MBI206

Методи на истражување

75

3+2

6

150

2

MBI101

Дизајнирање на бази на податоци и имплементација за Бизнис

90

2+4

7

175

3

MBI102

Стратегиско ИТ Менаџирање

90

2+4

7

175

4.

 

Изборен предмет  (се избира еден):

75

3+2

6

150

 

MBI101E

Вовед во Економијата

 

 

 

 

 

MBI102E

 Вовед во Информатичката Технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

IUS505

 

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750


VIII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

MBI104

Менаџирање на ИКТ пројекти

90

2+4

7

175

2

MBI105

 Информациони системи за претпријатија

75

3+2

6

150

3

MBI106

 Маркетинчко Истражување

90

4+2

7

175

4

 

Изборен предмет  (се избира еден):

75

3+2

6

150

 

MBI103E

Маркетинг менаџмент

 

 

 

 

 

MBI104E

Веб апликации

 

 

 

 

5.

IUS501

IUS502

 

IUS503

IUS504

IUS505

 

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Петта година

IX семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

MBI201

 Електронски Бизнис

75

3+2

6

150

2

MBI202

 Вмрежувани бизниси

90

4+2

7

175

3

MBI203

 Софтверски решенија за претпријатија

90

4+2

7

175

4

 

MBI204

MBI103

MBI205

Изборен предмет  (се избира 2):

 

Креирање на нов производ

Претприемништво

Технологии на знаење за иновации

 

60

2+2

5

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

X семестар

ЗАВРШЕН ТРУД

               кредити       30

  оптовареност               600

 

Study Programme-Master