12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  МАРКЕТИНГ И ФИНАСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

МАСТЕР


Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 401

Методологија на научно истражувањ.

75

3+2

6

150

2

Е 402

МЕО

90

4+2

7

175

3

Е 403

Стратегиски маркетинг

90

4+2

7

175

4

 

 

E 411

Е 412

Е 413

Изборен предмет  (се избира еден):

Меѓународно трговско право

Економии во транзиција

Меѓународен финансиски менаџмент

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

 

IUS505

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

VIII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 405

Стратегиски менаџмент

90

4+2

7

175

2

Е 406

Управување со производи

90

4+2

7

175

3

Е 407

Политика на цени

75

3+2

6

150

4

 

 

Е 415

Е 416

P 417

Изборен предмет  (се избира еден):

Меѓународен маркетинг

Менаџмент на ризик

Интернет маркетинг

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

 

IUS505

IUS506

 

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Петта година

IX семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

E 501

Е - бизнис

90

4+2

7

175

2

Е 502

Меѓународен менаџмент

90

4+2

7

175

3

Е 503

Однесување на потрошувачи

75

3+2

6

150

4

 

 

 

Е 508

Е 504

 

Е 509

 

Изборен предмет  (се избира 2):

 

Односи со јавност

Меѓународни организации и глобализација

Маркетинг на услугите

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

X семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

 

Магистерски труд

 

 

30

 

ВКУПНО

 

 

30

 

 

Study Programme-Master