12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

МАСТЕР

 

Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 401

Методологија на научно истражувањ.

75

3+2

6

150

2

Е 402

МЕО

90

4+2

7

175

3

Е 404

Меѓународен бизнис

90

4+2

7

175

4

 

 

E 403

Е 412

Е 414

Изборен предмет  (се избира еден):

Стратегиски маркетинг

Економии во транзиција

Европски економски интеграции

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

 

IUS505

 

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750


VIII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 408

Економија на рзвој

90

4+2

7

175

2

Е 409

Економија на јавен сектор

90

4+2

7

175

3

Е 410

Организационо однесување

75

3+2

6

150

4

 

 

 

Е 415

Е 416

P 418

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Меѓународен маркетинг

Менаџмент на ризик

Макроекономска анализа

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

IUS504

IUS505

IUS506

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750Петта година

IX семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

 

1

E 504

Меѓународни организации и глобализација

90

4+2

7

175

 

2

Е 413

Меѓународен финансиски менаџм.

90

4+2

7

175

 

3

Е 506

Економска политика на ЕУ

75

3+2

6

150

 

4

 

 

 

Е 509

Е 510

Е 511

Изборен предмет  (се избира 2):

 

Европско бизнис окружување

Анализа на финансиски извешта

МИС

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

 

ВКУПНО

375

25

30

750

 

750

 

X семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

 

Магистерски труд

 

 

30

 

ВКУПНО

 

 

30

 

 

 

Study Programme-Master