12. February. 2016 - 00:00

Programet mesimor te Fakultetit Ndërkombëtar Ekonomik

 

Drejtimi: Ekonomi dhe biznes

MASTER

 

 

 

Viti i IV 

Semestri i VII

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 401

Metodologjia e kerkimeve shkencore

90

4+2

8

 

2

Е 402

МЕО

90

4+2

8

 

3

Е 404

Biznesi ndërkombëtar

90

4+2

8

 

4

 

 

 

 

E 403

Е 412

Е 414

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

Marketingu Strategjik

Ekonomia e tranzicionit

Integrimet Ekonomike Europiane

 

90

4+2

7

 

Gjithsej

360

24

31

 

 

 Semestri i VIII

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 408

Ekonomia e zhvillimit

90

4+2

8

 

2

Е 409

Ekonomia e sektorit publik

90

4+2

8

 

3

Е 410

Sjellja organizative

90

4+2

8

 

 

 

 

Е 415

Е 416

P 418

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

MArketingu Ndërkombëtar

Menaxhimi I riskut

Analiza Makroekonomike

 

90

4+2

7

 

Gjithsej:

360

24

31

 

 

 Viti i V

 Semestri IX

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 504

Organizatat ndërkombëtare dhe globalizimi

90

4+2

8

 

2

Е 413

Menaxhmenti financiar nderkombetar

90

4+2

8

 

3

Е 506

Politika Ekonomike e UE-se

90

4+2

6

 

4

 

 

 

Е 510

Е 511

Е 512

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

Mardheniet ekonomike Europiane

Analiza e raporteve financiare

MIS

90

4+2

8

 

Gjithsej

360

24

30

 

 

 Semestri i X

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 507

Komunikimi afarist

90

4+2

5

 

2

 

Punimi I magjistratures

 

 

25

 

Gjithsej

 

 

30

 

 

 

Study Programme-Master