12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КРИМИНАЛИСТИКА И ДЕТЕКТИВИ

МАСТЕР

 

Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P411

Правосудство и внатрешни работи на ЕУ

90

4+2

8

240

2

L413

Јавно Обвинителство и истраги

90

4+2

7

210

3

P412

Методологија на истражување

90

4+2

8

240

4

 

 

 

E402

L414

L415

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Меѓународни економски односи

Меѓународно хуманитарно право

Царинско право о царинска тарифа

 

90

4+2

7

210

ВКУПНО

360

24

30

 

 

VIII семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L421

Меѓународно казнено право

90

4+2

8

240

2

L422

Институциите на Европската Унија

90

4+2

8

240

3

L425

Разнузнавање и контраразнузнавање

90

4+2

7

210

4

 

 

 

 

L423

L424

P422

 

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Човекови права  и слободи

Авторско право и право на индустриска сопственост

Евроатланските интеграции

 

90

4+2

7

210

ВКУПНО

360

24

30

 

 

Петта година

IX семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L511

Постапките во институциите на Европската Унија и Европскиот Совет

90

4+2

8

2420

2

L515

Криминалистичка техника

90

4+2

8

240

3

L513

Етика и деонтологија

90

4+2

6

180

4

 

 

 

L512

P514

L514

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Административни процедури Медиуми и Глобализација

Систем на владње во САД

 

90

4+2

8

240

ВКУПНО

360

24

30

 

 

 X семестар

 

ЗАВРШЕН ТРУД

               кредити       30

  оптовареност               600

Study Programme-Master