12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПРАВОСУДНИ СТУДИИ

МАСТЕР


Четврта  година

VII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P411

Правосудство и внатрешни работи на ЕУ

90

4+2

7

175

2

P312

Меѓународни организации

90

4+2

7

175

3

P412

Методологија на истражување

75

3+2

6

150

4

 

 

E402

L411

L412

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Меѓународни економски односи

Арбитражно право

Стечај и стечајна постапка

75

3+2

6

150

5.

IUS501

IUS502

IUS503

IUS504

IUS505

IUS506

 

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

24

30

750

 

VIII семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L421

Меѓународно казнено право

90

4+2

7

240

2

L422

Институциите на Европската Унија

90

4+2

7

240

3

P421

Дипломатско и Конзуларно право

75

3+2

6

240

4

 

 

L423

L424

P422

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Човекови права  и слободи

Авторско право и право на индустриска сопственост

Евроатланските интеграции

75

3+2

6

210

5.

IUS501

IUS502

IUS503

 

IUS504

IUS505

IUS506

 

Реторика

Мултилингвализам и мултикултурализам

Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци

Професионална комуникација

Методологија на наставата

Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд

 

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Петта година

IX семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L511

Постапките во институциите на Европската Унија и Европскиот Совет

90

4+2

7

240

2

L512

Административни процедури

90

4+2

7

240

3

L513

Етика и деонтологија

75

3+2

6

180

4

P511

P514

L514

Изборен предмет  (се избира 2):

Методи и техники на решавањето на конфликтите

Медиуми и Глобализација

Систем на владење во САД

 

60

60

2+2

2+2

5

5

240

ВКУПНО

360

24

30

 

 

X семестар

 

ЗАВРШЕН ТРУД

               кредити       30

  оптовареност               600

Study Programme-Master