12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

 


Прва година

I семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L111

Основи на право

90

4+2

7

175

2

Е101

Основи на Економија

90

4+2

7

175

3

P111

Англиски јазик I

75

3+2

6

150

4

 

L112

P112

P113

P114

Изборен предмет  (се избира два):

Социологија на правo

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик 1

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

 

 

II семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L121

Уставно право

90

4+2

7

175

2

E107

Информатика

75

3+2

6

150

3

P121

Политички ситем

90

4+2

7

175

4

 

 

L122

P122

P123

L123

Изборен предмет  (се избира два):

Историја на правото и државата

Англиски јазик 2

Турски јазик 2

Правно пишување

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

 

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Втора  година

 

III семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L211

Административно право

90

4+2

7

175

2

P211

Меѓународни односи

75

3+2

6

150

3

P212

Дипломатска историја

90

4+2

7

175

4

 

 

P213

P214

L214

Изборен предмет  (се избира два):

Англиски јазик 3

Современа Геополитика

Споредбено право

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

IV семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L221

Право на ЕУ

90

4+2

7

175

2

L222

Меѓународно јавно право

90

4+2

7

175

3

L223

Граѓанско право

75

3+2

6

150

4

 

 

 

P221

 

P222

L225

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Политичките партии и општеството

Англиски јазик IV

Правна терминологија

75

3+2

6

150

5

 

 

IUS101

IUS 102

 

IUS 103

IUS 104

 

IUS 105

IUS 106

IUS 120

 

IUS 121

Факултативен предмет:

 

Логистика

Меѓународни организации и интеграции

Меѓународно економско право

Меѓународно арбитражно право

Мултикултурализам

Мултилатерална дипломатија

Компјутерска комуникација и примена

Google Apps

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Трета година

V семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P311

Надворешна политика

90

4+2

    7

175

2

P312

Меѓународни Организации

90

4+2

    7    

175

3

P313

Преговори

75

3+2

6

150

4

 

 

P314

P315

P316

Изборен предмет  (се избира еден):

 

Дипломатско-конзуларна работа

Филозофија на правото

Современи политички системи

75

3+2

6

150

5

 

IUS 107

IUS 108

IUS 109

IUS 110

IUS 111

IUS 112

IUS 122

IUS 123

Факултативен предмет:

Европскa економскa интеграциja

Единствен пазар на ЕУ

Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ  

Меѓународно воено и хуманитарно право

Политичка култура и комуникации

Етичките конфликти и меѓународната безбедност

Вовед во Програмирање на игри

Мултимедија

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

VI семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L321

Меѓународно приватно право

90

4+2

7

175

2

P321

Глобализација

90

4+2

7

175

3

P322

Дипломатски протокол

75

3+2

6

150

4

 

L322

P323

P324

Изборен предмет (се избира 1 предмет):

Трговско право

Систем на Обинетите Нации и Реформи

Организиран криминалитет

75

3+2

6

150

5

 

 

IUS 113

IUS 114

IUS 115

IUS 116

IUS 117

IUS 118

IUS 119

IUS 124

IUS 125

Факултативен предмет:

 

Меѓународни трговски трансакции

Мултилатерален трговски систем

Мултилатерална трговска регулатива

Меѓународни трибунали

Право на внатрешниот пазар на ЕУ

Основи на службеничко право

Граѓанско општество и невладини организации

Публикации

ИТ Етика

45

2+1

4

100

ВКУПНО

 
Study programme-Bachelor