12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

 

Прва Година

 

Семестар 1

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Алгоритми

CCS106

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Вовед во Информатика

CCS102

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Математичка анализа

CCS103

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Англиски јазик

P111

6

0

45

180

20 – 30

5. Изборен

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1.  Веб – дизајнирање

ECS101

5.2.  Интернет Технологии

ECS102

Вкупно

30

 

 

900

 

 

 

 

Семестар 2

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Компјутерска архитектура

CCS101

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Програмирање

CCS104

6

20

40

240

50/20 – 30

3. Дискретна Математика

CCS105

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Англиски јазик

P122

6

0

45

180

20 – 30

5. Изборени предмети

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1.МаркетингМенаџмент

E205

5.2. Мултимедија

ECS103

5.3. Вовед во Linux Оперативни Системи

ECS104

Вкупно

30

 

 

900

 

 

Втора Година

 

Семестар 3

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Објектно - ориентирано програмирање

CCS201

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Оперативни системи

CCS202

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Бази на податоци

CCS204

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Англиски јазик

P213

6

0

45

180

20 – 30

5. Изборен

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1. Е – учење

ECS201

5.2. Логично дизајнирање компјутери

ECS202

5.4. Дизајн на образовен софтвер

ECS203

Вкупно

30

 

 

900

 

 

 

Семестар 4

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Алгоритми и структури на податоци

CCS203

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Развивање  веб

CCS205

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Веројатност и статистика

CCS206

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Англиски јазик

P222

6

0

45

180

20 – 30

5. Изборен

5.1 Напредни Бази на Податоци

 

ECS204

4

10

20

120

50/20 - 30

5.2. Виртуелна реалностМенаџирање на ИКТ Проекти

ECS205

5.3. Обработка на дигитални сигнали

5.4. .НЕТ Програмирање

ECS206

 

ECS207

 

 

Вкупно

30

 

 

900

 

 

Трета Година

 

Семестар 5

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Компјутерски мрежи

CCS301

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Софтверско инженерство

CCS302

6

15

30

180

50/20 - 30

3. Е-Бизнис апликации

CCS303

6

15

30

180

50/20 - 30

4. Информациски Системи

CCS304

6

15

30

180

50/20 - 30

5. Изборен

 

4

15

30

120

50/20 - 30

5.1. XMLи бази на податоци

ECS301

5.2.Криптографија

ECS302

5.3. Податочно рударство

ECS303

5.4. Вештачка интелегенција

ECS304

5.5.Програмирање игри

ECS305

Вкупно

30

 

 

900

 

 

 

Семестар 6

Код

Кредити

Теоретски часови

Практични часови

Вкупно студиски часови

Големина на групите

1. Дипломска работа

CCS601

12

30

60

360

20 - 30

2. Компјутерска графика

CCS305

6

15

30

180

50/ 20 - 30

3. Дистрибирано сметање

CCS306

8

15

30

180

50/ 20 - 30

4. Изборен

 

4

15

30

180

50/ 20 - 30

4.1. Безбедност на мрежи

ECS306

4.2. Безжични технологии

ECS307

4.3. Мрежно програмирање

ECS308

Вкупно

30

 

 

900

 

 

Study programme-Bachelor