12. February. 2016 - 00:00

PROGRAMI STUDIMOR PER SHKENCA KOMPJUTERIKE

STUDIME DERIDIPLOMIKE

 

Viti i Parë

 

Semestri 1

Kodi

Kredi

Oret Teorike

Oret Praktike

Gjithsej oret studimore

Madhësia e grupeve

1. Algoritme

CCS106

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Hyrje në Informatikë

CCS102

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Analiza matematikore

CCS103

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Gjuha Angleze

P111

6

0

45

180

20 – 30

5. Lëndë Zgjedhore

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1.  Web-Dizajn

ECS101

         

5.2.  Teknologjitë e Internetit

ECS102

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

 

 

Semestri 2

Kodi

Kredi

Oret Teorike

Oret Praktike

Gjithsej oret studimore

Madhësia e grupeve

1. Arkitektura kompjuterike

CCS101

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Programimi

CCS104

6

20

40

240

50/20 – 30

3. Matematika Diskrete

CCS105

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Gjuha Angleze

P122

6

0

45

180

20 – 30

5. Lëndë Zgjedhore

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1.Marketing Menaxhmenti

E205

         

5.2. Multimedia

ECS103

         

5.3. Hyrje në Sistemet operative Linux

ECS104

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

Viti i Dytë

 

Semestri 3

Kodi

Kredi

Oret Teorike

Oret Praktike

Gjithsej oret studimore

Madhësia e grupeve

1. Programimi i orientuar në objekte

CCS201

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Sisteme operative

CCS202

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Baza e të dhënave

CCS204

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Gjuha Angleze

P213

6

0

45

180

20 – 30

5. Lëndë Zgjedhore

 

4

10

20

120

50/20 – 30

5.1. Е – mësimi

ECS201

         

5.2.Qarqe logjike

ECS202

         

5.4. Dizajnimi i software-it për arsim

ECS203

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

 

Semestri 4

Kodi

Kredi

Orët Teorike

Orët Praktike

Gjithsej orët studimore

Madhësia e grupeve

1. Argoritmi dhe struktura e të dhënave

CCS203

8

20

40

240

50/20 – 30

2. Zhvillimi i Web-it

CCS205

6

15

30

180

50/20 – 30

3. Probabiliteti dhe statistika

CCS206

6

15

30

180

50/20 – 30

4. Gjuha Angleze

P222

6

0

45

180

20 – 30

5. Lëndë Zgjedhore

5.1 Baza të dhënash të avancuara

 

ECS204

4

10

20

120

50/20 - 30

5.2.  Realitet Virtual Menaxhim i projekteve IKT

ECS205

         

5.3. Përpunim i sinjaleve digjitale

5.4. Programimi në .NET  

ECS206

 

ECS207

         

 

 

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

Viti i tretë

 

Semestri 5

Kodi

Kredi

Orët Teorike

Orët Praktike

Gjithsej orët studimore

Madhësia e grupeve

1. Rrjete kompjuterike

CCS301

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Inxhinieria e Software-it

CCS302

6

15

30

180

50/20 - 30

3. Aplikacionet e E- Business

CCS303

6

15

30

180

50/20 - 30

4. Sistemet Informative

CCS304

6

15

30

180

50/20 - 30

5. Lëndë Zgjedhore

 

4

15

30

120

50/20 - 30

5.1. Baza e të dhënave XML

ECS301

         

5.2.Kriptografija

ECS302

         

5.3. Data mining

ECS303

         

5.4. Inteligjenca artificiale

ECS304

         

5.5.Programimi i lojrave

ECS305

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

 

 

Semestri 6

Kodi

Kredi

Orët Teorike

Orët Praktike

Gjithsej orët studimore

Madhësia e grupeve

1. Punimi i diplomës

CCS601

12

30

60

360

20 - 30

2. Grafika kompjuterike

CCS305

6

15

30

180

50/ 20 - 30

3. llogaritja e shpërndarë

CCS306

8

15

30

180

50/ 20 - 30

4. Lëndë zgjedhore

 

4

15

30

180

50/ 20 - 30

4.1. Siguria e rrjeteve

ECS306

         

4.2. Teknologjite Wireless

ECS307

         

4.3. Programimi në rrjete

ECS308

         

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

 

 

Study programme-Bachelor