12. February. 2016 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КРИМИНАЛИСТИКА И ДЕТЕКТИВИ

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ


Прва година

I семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L111

Основи на право

90

4+2

7

175

2

Е101

Основи на Економија

90

4+2

7

175

3

P111

Англиски јазик 1

75

3+2

6

150

4

 

L112

P112

P113

P114

Изборен предмет  (се избира два):

 

Социологија на правo

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик 1

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

II семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L121

Уставно право

90

4+2

7

175

2

Е107

Информатика

75

3+2

6

150

3

L122

Историја на правото и државата

90

4+2

7

175

4

 

P121

P122

P123

L123

Изборен предмет  (се избира два):

 

Политички систем

Англиски јазик 2

Турски јазик 2

Правно пишување

 

60

60

 

 

 

 

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Втора  година

III семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L211

Административно право

90

4+2

7

175

2

L215

Менаџмент на кризи

75

3+2

6

150

3

L213

Казнено право

90

4+2

7

175

4

P213

P211

L214

Изборен предмет  (се избира два):

Англиски јазик 3

Меѓународни односи

Споредбено право

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

IV семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L224

Вовед во Криминалистика

90

4+2

7

175

2

L226

Детективски Менаџмент

90

4+2

7

175

3

L223

 Граѓанско право

75

3+2

6

150

4

 

 

L221

P222

L225

Изборен предмет  (се избира еден):

Право на ЕУ

Англиски јазик 4

Правна терминологија

75

3+2

6

150

5

 

 

IUS101

IUS 102

IUS 103

IUS 104

IUS 105

IUS 106

IUS 120

 IUS 121

Фaкултативен предмет:

Логистика

Меѓународни организации и интеграции

Меѓународно економско право

Меѓународно арбитражно право

Мултикултурализам

Мултилатерална дипломатија

Компјутерска комуникација и примена

Google Apps

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Tрета година

V семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L311

Казнено процесно право

75

3+2

6

150

2

L316

Информатика и Компјутерски кривични дела

90

4+2

7

175

3

L313

Криминологија

90

4+2

7

175

4

 

P312

L312

P316

Изборен предмет  (се избира еден):

Меѓународни Организации

Семејно и наследно право Современи политички системи

75

3+2

6

150

5

IUS 107

IUS 108

IUS 109

IUS 110

IUS 111

IUS 112

IUS 122

IUS 123

Факултативен предмет:

Европскa економскa интеграциja

Единствен пазар на ЕУ

Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ  

Меѓународно воено и хуманитарно право

Политичка култура и комуникации

Етичките конфликти и меѓународната безбедност

Вовед во Програмирање на игри

Мултимедија

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

VI семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

P324

Организиран криминалитет

75

3+2

6

150

2

L327

Малолетничка деликвенција

90

4+2

7

175

3

L328

Криминалистичка тактика

90

4+2

7

175

4

 

L321

L326

L329

Изборен предмет (се избира 1 предмет):

Меѓународно приватно право

Локална самоуправа;

Судска Психологија

75

3+2

6

150

5

 

 

IUS 113

IUS 114

IUS 115

IUS 116

IUS 117

IUS 118

IUS 119

IUS 124

IUS 125

Факултативен предмет:

 

Меѓународни трговски трансакции

Мултилатерален трговски систем

Мултилатерална трговска регулатива

Меѓународни трибунали

Право на внатрешниот пазар на ЕУ

Основи на службеничко право

Граѓанско општество и невладини организации

Публикации

ИТ Етика

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Study programme-Bachelor