12. February. 2016 - 00:00

DREJTIMI: KRIMINALISTIKË DHE DETEKTIVE

BACHELOR

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim I ligjit për Arsim të Lartë ( Gazeta Zyrtare nr 17 prej dates 11,02,2012),  Universiteti Ndërkombëtar i Strugës  sjell këtë program studimor:

Viti i parë

Semestri I

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L111

Fillet e së Drejtës

90

4+2

8

 

2

Е101

Hyrje në Ekonomi

90

4+2

8

 

3

P111

Gjuhë angleze 1

90

2+4

6

 

4

 

L112

P112

P113

P114

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Sociologjia e së drejtës

Gjuhë maqedone

Gjuhë shqipe

Gjuhë turke 1

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

Gjuhe maqedonase është e obligueshme për studentët të cilët nuk e kanë gjuhë amtare

 

Semestri II

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L121

E Drejta Kushtetuese

90

4+2

8

 

2

E107

Informatik

90

4+2

6

 

3

P121

Histori e shtetit dhe e së drejtës

90

4+2

8

 

4

 

L122

P122

P123

L123

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Sistem politik

Gjuhë angleze 2

Gjuhë turke 2

Shkrim ligjor

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

90

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

 

 

Viti i dytë

Semestri III

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L211

E Drejta Administrative

90

4+2

8

 

2

L215

Мenaxhmi i krizave

90

4+2

7

 

3

L213

E drejta penale

90

4+2

8

 

4

 

P213

P211

L214

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Gjuhë angleze 3

Marrëdhënie ndërkombëtare

E Drejta krahasuese

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

-        Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

-        E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

-        E drejta ekonomike ndërkombëtare

-        Delikuenca e të miturve

-        Tribunalet ndërkombëtare

-        E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

-        Penologji

-        E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

-        Bazat e së drejtës zyrtare

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

7

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 

Semestri IV

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L224

Hyrje nw Kriminalistikw

8

8

8

 

2

L226

Menaxhmenti Detektiv

8

8

8

 

3

L223

E drejta civile

7

7

6

 

4

 

L221

P222

L225

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

E Drejta Unionit Europian

Gjuhë angleze 4

Terminologji jurdike

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

-        Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

-        E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

-        E drejta ekonomike ndërkombëtare

-        Delikuenca e të miturve

-        Tribunalet ndërkombëtare

-        E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

-        Penologji

-        E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

-        Bazat e së drejtës zyrtare

 

 

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 Viti i tretë

 

Semestri V

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L311

E drejta procedurës penale

90

4+2

7

 

2

L316

Informatika dhe krimet kompjuterike

90

4+2

7

 

3

L313

Kriminologji

90

4+2

8

 

4

 

P312

L312

 

P316

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Marrwdhwnie ndwrkombwtare

E drejta familjare dhe trashwgimore

Sistemet politike bashkëkohore

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

-        Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

-        E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

-        E drejta ekonomike ndërkombëtare

-        Delikuenca e të miturve

-        Tribunalet ndërkombëtare

-        E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

-        Penologji

-        E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

-        Bazat e së drejtës zyrtare

 

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 

Semestri VI

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P324

Krimi i organizuar

90

4+2

6

 

2

L327

Delikvuenca e tw miturve

90

4+2

8

 

3

L328

Taktika kriminalistike

90

4+2

8

 

4

 

L321

L326

L329

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

E drejta ndërkombëtare private

Vetadministrimi lokal

Psikologjia gjyqsore

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

-        Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

-        E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

-        E drejta ekonomike ndërkombëtare

-        Delikuenca e të miturve

-        Tribunalet ndërkombëtare

-        E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

-        Penologji

-        E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

-        Bazat e së drejtës zyrtare

 

90

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

8

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 

Study programme-Bachelor