Студиска програма

29. December. 2015 - 00:00


 СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Прва година

I семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е101

Основи на економија

90

4+2

7

175

2

Е102

Основи на сметководство

90

4+2

7

175

3

Е103

Математика за бизнис

75

3+2

6

150

4

 

 

P 111

E 109

E 110

P 112

Р 113

Изборен предмет  (се избира два):

Англиски јазик 1

Микроекономија

Вовед во бизнис

*Македонски јазик

Албански јазик

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

*Предметот Македонски јазик е задолжителен за студентите чиј мајчин јазик не е Македонскиот јазик

II семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

E 105

Деловно право

90

4+2

7

175

2

E 106

Статистика за бизнис

90

4+2

7

175

3

Р 122

Англиски јазик 2

75

3+2

6

150

4

 

 

E 107

E 111

E 112

Изборен предмет  (се избира Два):

Информатика

Макроекономија

Применета економија

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

 

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Втора  година

III семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 201

Основи на менаџмент

90

4+2

7

175

2

Е 202

Основи на маркетинг

75

3+2

6

150

3

Е 203

Финасиско сметководство

90

4+2

7

175

4

 

 

Р 213

Е 210

Е 211

Изборен предмет  (се избира два):

Англиски јазик 3

Менаџмент на мал бизнис

Управување со системите

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

IV семестар

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 207

Економско планирање

90

4+2

7

175

2

Е 204

Јавни финансии

90

4+2

7

175

3

Е 206

Економика на надвор. трговија

75

3+2

6

150

4

 

 

Е 212

Р 222

Е 215

Изборен предмет  (се избира еден):

Корпоративни финансии

Англиски јазик 4

Меѓународна економија

75

3+2

6

150

5.

 

 

IUS101

 

IUS 102

IUS 103

IUS 104

 

IUS 105

IUS 106

IUS 120

 

IUS 121

Факултативен предмет:

 

Логистика

Меѓународни организации и интеграции

Меѓународно економско право

Меѓународно арбитражно право

Мултикултурализам

Мултилатерална дипломатија

Компјутерска комуникација и примена

Google Apps

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Трета година

V семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 304

Инвестиционен менаџмент

75

3+2

6

150

2

Е 302

Финансиски пазар и институц.

90

4+2

7

175

3

Е 303

Менаџмент на човечки ресурси

90

4+2

7

175

4

 

 

Е 310

Е 314

Е 311

Изборен предмет  (се избира еден):

Управувачко сметководство

Девизна политика

Еколошки менаџмент

75

3+2

6

150

5.

 

 

 

IUS 107

 

IUS 108

IUS 109

 

IUS 110

 

IUS 111

 

IUS 112

 

IUS 122

 

IUS 123

Факултативен предмет:

 

 

Европскa економскa интеграциja

Единствен пазар на ЕУ

Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ  

Меѓународно воено и хуманитарно право

Политичка култура и комуникации

Етичките конфликти и меѓународната безбедност

Вовед во Програмирање на игри

Мултимедија

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

 

VI семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

Е 308

Монетарна економија

90

4+2

7

175

2

Е 309

Претприемништво

90

4+2

7

175

3

Е 306

Современи економски системи

75

3+2

6

150

4

 

 

Е 316

Е 305

Е 315

Изборен предмет (се избира 1 предмет):

Меѓународни финансии

Промоција

Хартии од вредност и портфол. Менаџмент

75

3+2

6

150

5.

 

IUS 113

IUS 114

IUS 115

IUS 116

IUS 117

IUS 118

IUS 119

IUS 124

IUS 125

Факултативен предмет:

Меѓународни трговски трансакции

Мултилатерален трговски систем

Мултилатерална трговска регулатива

Меѓународни трибунали

Право на внатрешниот пазар на ЕУ

Основи на службеничко право

Граѓанско општество и невладини организации

Публикации

ИТ Етика

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

780


Study programme-Bachelor