Programi studimor

29. December. 2015 - 00:00

Programet mesimor te Fakultetit Shkencave  Ekonomik

Drejtimi: Ekonomi dhe Biznes

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim I ligjit për Arsim të Lartë ( Gazeta Zyrtare nr 17 prej dates 11,02,2012),  Universiteti Ndërkombëtar i Strugës  sjell këtë program studimor:

 

 

 

Viti i I

Semestri i I

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е101

Bazat e Ekonomisë

90

4+2

8

 

2

Е102

Bazat e kontabilitetit

90

4+2

8

 

3

Е103

Matematika për biznes

90

2+4

6

 

4

 

E 104

E 109

E 110

Е 312

Е 313

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Gjuhe Angleze 1

Mikroekonomia

Hyrje ne biznes

Gjuhe Maqedonase

Gjuhe Shqipe

 

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

Gjithsej:

360

24

30

 

*Gjuhe maqedonase është e obligueshme për studentët të cilët nuk e kanë gjuhë amtare

Semestri i II

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 105

E drejta biznesore

90

4+2

8

 

2

E 106

Statistika për biznes

90

4+2

6

 

3

E 108

Gjhuhë angleze 2

90

4+2

8

 

4

 

E 107

E 111

E 112

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Informatika

Маkroekonomika

Ekonomia aplikative

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

Gjithsej:

360

24

30

 

Viti II

Semestri i III

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 201

Bazat e Menaxhmentit

90

4+2

8

 

2

Е 202

Bazat e MArketingut

90

4+2

7

 

3

Е 203

Kontabiliteti Financiar

90

4+2

8

 

4

 

Е 208

Е 210

Е 211

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Gjuhë Angleze 3

Menaxhimi I biznese te vogla

Menaxhimi I sitemeve

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

 1. Integrimi ekonomik europian
 2. Zhvillimi ekonomik lokal
 3. Organizatat ndërkombëtare dhe integrimet
 4. Krimi ekonomiko-financiar
 5. Praktik kontabilitti
 6. Biznes komunikim
 7. Analiza e raporteve financiare
 8. Transaksionet ekonomike nderkombetare
 9. Sistemit multilateral i tregtise
 10. Logjistik
 11. Tregu unik Europian

 

 

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

3

 

Gjithsej

360

24

30

 

 

 Semestri IV

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 207

Planifikimi Ekonomik

90

4+2

8

 

2

Е 204

Finansat publike

90

4+2

8

 

3

Е 206

Ekonomika e tregtise nderkombetare

90

4+2

6

 

4

 

Е 212

Е 213

Е 215

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Finacat e korporatave

Gjuhe angleze 4

 

Ekonomi Ndërkombëtare

 

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

 1.  Integrimi ekonomik europian

 2. Zhvillimi ekonomik lokal

 3. Organizatat ndërkombëtare dhe integrimet

 4. Krimi ekonomiko-financiar

 5. Praktik kontabilitti

 6. Biznes komunikim

 7. Analiza e raporteve financiare

 8. Transaksionet ekonomike nderkombetare

 9. Sistemit multilateral i tregtise

 10. Logjistik

 11. Tregu unik Europian

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

3

 

Gjithsej:

360

24

30

 

 

 Viti i III

Semestri i V

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 304

Menaxhmenti inestues

90

4+2

7

 

2

Е 302

Tregjet dhe instituciuonet financiare

90

4+2

8

 

3

Е 303

Menaxhimi I resurseve njerzore

90

4+2

8

 

4

 

Е 310

Е 314

Е 311

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Kontabiliteti menaxherial

Politika devizore

Menaxhmenti Ekologjik

 

 

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

 1. Integrimi ekonomik europian
 2. Zhvillimi ekonomik lokal
 3. Organizatat ndërkombëtare dhe integrimet
 4. Krimi ekonomiko-financiar
 5. Praktik kontabilitti
 6. Biznes komunikim
 7. Analiza e raporteve financiare
 8. Transaksionet ekonomike nderkombetare
 9. Sistemit multilateral i tregtise
 10. Logjistik
 11. Tregu unik Europian

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

Gjithsej

360

24

30

 

 

 Semestri VI

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 308

Ekonomia Monetare

90

4+2

8

 

2

Е 309

Ndermarsia

90

4+2

7

 

3

Е 306

Sistemet ekonomike nderkombatre

90

4+2

7

 

4

 

Е 316

Е 305

Е 315

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Finasat ndërkombëtare

Promovimi

Letrat me vlere dhe portofolio Menaxhment

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

 1. Integrimi ekonomik europian
 2. Zhvillimi ekonomik lokal
 3. Organizatat ndërkombëtare dhe integrimet
 4. Krimi ekonomiko-financiar
 5. Praktik kontabilitti
 6. Biznes komunikim
 7. Analiza e raporteve financiare
 8. Transaksionet ekonomike nderkombetare
 9. Sistemit multilateral i tregtise
 10. Logjistik
 11. Tregu unik Europian

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3

 

Gjithsej:

360

24

30

 

Study programme-Bachelor