Студиска програма

28. December. 2015 - 00:00


СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПРАВОСУДНИ СТУДИИ

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

 

Прва година

I семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L111

Основи на право

90

4+2

7

175

2

Е101

Основи на Економија

90

4+2

7

175

3

P111

Англиски јазик 1

75

3+2

6

150

4

 

 

L112

P112

P113

P114

Изборен предмет  (се избира два):

Социологија на правo

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик 1

 

60

60

2+2

2+2

 

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

II семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L121

Уставно право

90

4+2

7

175

2

E107

Информатика

75

3+2

6

150

3

L122

Историја на правото и државата

90

4+2

7

175

4

 

 

 

P121

P122

P123

L123

Изборен предмет  (се избира два):

 

Политички систем

Англиски јазик 2

Турски јазик 2

Правно пишување

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Втора  година

 

III семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L211

Административно право

90

4+2

7

175

2

L212

Трудово право со меѓународно трудово право

75

3+2

6

150

3

L213

Казнено право

90

4+2

7

175

4

 

 

 

P213

P211

L214

Изборен предмет  (се избира два):

 

Англиски јазик 3

Меѓународни односи

Споредбено право

 

60

60

2+2

2+2

5

5

125

125

ВКУПНО

375

25

30

750

 

 

IV семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L212

Право на ЕУ

90

4+2

7

175

2

L222

Меѓународно јавно право

90

4+2

7

175

3

L223

Граѓанско право

75

3+2

6

150

4

 

 

L224

P222

L225

Изборен предмет  (се избира еден):

Вовед во Криминалистика

Англиски јазик 4

Правна терминологија

75

3+2

6

150

5.

 

 

IUS101

IUS 102

 

IUS 103

IUS 104

 

IUS 105

IUS 106

IUS 120

 

IUS 121

Факултативен предмет:

 

Логистика

Меѓународни организации и интеграции

Меѓународно економско право

Меѓународно арбитражно право

Мултикултурализам

Мултилатерална дипломатија

Компјутерска комуникација и примена

Google Apps

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

Трета година

V семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L311

Казнено процесно право

75

3+2

6

150

2

L312

Семејно и наследно право

90

4+2

7

175

3

L313

Криминологија

90

4+2

7

175

4

 

 

L314

L315

P316

Изборен предмет  (се избира еден):

Стварно право

Финансиско право

Современи политички системи

75

3+2

6

150

5.

 

 

 

IUS 107

IUS 108

IUS 109

IUS 110

 

IUS 111

 

IUS 112

 

IUS 122

 

IUS 123

Факултативен предмет:

Европскa економскa интеграциja

Единствен пазар на ЕУ

Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ  

Меѓународно воено и хуманитарно право

Политичка култура и комуникации

Етичките конфликти и меѓународната безбедност

Вовед во Програмирање на игри

Мултимедија

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

 

VI семестар

 

 

Р. б.

Код на

предметот

 

Назив на предметот

Вкупен фонд

на часови

Неделен фонд

на часови

 

ЕКТС

 

Оптоварување

1

L321

Меѓународно приватно право

90

4+2

7

175

2

L322

Трговско право

75

3+2

6

150

3

L323

Граѓанско процесно право(парнична вонпарнична и извршна постапка

90

4+2

7

175

4

 

 

L324

L325

 

L326

Изборен предмет (се избира 1 предмет):

Облигационо право

Запишување на правата на недвижностите

Локална самоуправа;

75

3+2

6

150

5.

 

 

IUS 113

 

IUS 114

 

IUS 115

 

IUS 116

IUS 117

 

IUS 118

IUS 119

 

IUS 124

IUS 125

Факултативен изборен предмет:

 

Меѓународни трговски трансакции

Мултилатерален трговски систем

Мултилатерална трговска регулатива

Меѓународни трибунали

Право на внатрешниот пазар на ЕУ

Основи на службеничко право

Граѓанско општество и невладини организации

Публикации

ИТ Етика

45

2+1

4

100

ВКУПНО

375

25

30

750

Study programme-Bachelor