Programi studimor

28. December. 2015 - 00:00

DREJTIMI: JURISPRUDENCË

BACHELOR

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim I ligjit për Arsim të Lartë ( Gazeta Zyrtare nr 17 prej dates 11,02,2012),  Universiteti Ndërkombëtar i Strugës  sjell këtë program studimor:

 

Viti i parë

Semestri I 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L111

Fillet e së drejtës

90

4+2

8

 

2

E101

Hyrje në Ekonomi

90

4+2

8

 

3

P111

Gjuhë Angleze 1

90

2+4

6

 

4

 

L112

P112

P113

L114

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Sociologjia e së drejtës

Gjuhë maqedone

Gjuhë shqipe

Gjuhë turke 1

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonisë

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

*Gjuhe maqedonase është e obligueshme për studentët të cilët nuk e kanë gjuhë amtare

 

Semestri II 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L121

E Drejta Kushtetuese

90

4+2

8

 

2

E107

Informatik

90

4+2

6

 

3

P121

Histori e shtetit dhe e së drejtës

90

4+2

8

 

4

 

L122

P122

P123

L123

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Sistem politik

Gjuhë angleze 2

Gjuhë turke 2

Shkrim ligjor

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

90

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

 

Viti II

Semestri III

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L211

E Drejta Administrative

90

4+2

8

 

2

L212

E drejta e punës dhe e drejta ndërkombëtare e punës

90

4+2

7

 

3

L213

E drejta penale

90

4+2

8

 

4

 

P213

P211

L214

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Gjuhë angleze 3

Marrëdhënie ndërkombëtare

E Drejta krahasuese

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

- Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

- E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

- E drejta ekonomike ndërkombëtare

- Delikuenca e të miturve

- Tribunalet ndërkombëtare

- E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

- Penologji

- E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

- Bazat e së drejtës zyrtare

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

7

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

Semestri IV

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L221

E Drejta Unionit Europian

90

4+2

8

 

2

L222

E drejta ndërkombëtare publike

90

4+2

8

 

3

L223

E drejta civile

90

4+2

7

 

4

 

L224

P222

L225

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Hyrje në Krminalistikë

Gjuhë angleze 4

Terminologji jurdike

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

- Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

- E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

- E drejta ekonomike ndërkombëtare

- Delikuenca e të miturve

- Tribunalet ndërkombëtare

- E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

- Penologji

- E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

- Bazat e së drejtës zyrtare

 

90

  

2+4

 

 

 

 

8

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

31

 

 

Viti III

Semestri V

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L311

E drejta procedurës penale

90

4+2

7

 

2

L312

E Drejta famljare dhe trashëgimore

90

4+2

8

 

3

L313

Kriminologji

90

4+2

8

 

4

 

 

L314

L315

P316

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

E drejta reale

E drejta financiare

Sistemet politike bashkëkohore

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

- Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

- E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

- E drejta ekonomike ndërkombëtare

- Delikuenca e të miturve

- Tribunalet ndërkombëtare

- E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

- Penologji

- E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

- Bazat e së drejtës zyrtare

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

    3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 

Semestri VI

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L321

E drejta ndërkombëtare private

90

4+2

8

 

2

L322

E drejta tregtare

90

4+2

7

 

3

L323

E drejta procedurës civile (procedura kontestimore, jashtëkontestimore  dhe ekzekutive)

90

4+2

7

 

4

 

L324

L325

 

L326

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

E drejta detyrimore

Regjistrimii te drejtave mbi paluajtshmëritë

Vetadministrimi lokal

Lëndë fakultative (zgjidhet një)

-  Politika e përbashkët dhe politika e sigurisë së UE-së

-  E drejta ndërkombëtare e luftës dhe humanitare

-  E drejta ekonomike ndërkombëtare

-  Delikuenca e të miturve

-  Tribunalet ndërkombëtare

-  E drejta dhe tregu i mbrendshëm i UE-së

-  Penologji

-  E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit

Bazat e së drejtës zyrtare

 

90

 

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

Study programme-Bachelor