Literatura

07. August. 2016 - 00:00

Literatura

Studentët tëcilët zgjedhin që ti vazhdojnë studimet e tyre në UNS në çmimin e përgjithshëm të studimeve i kanë të përfshira të gjitha materialet e nevojshme të studimit si libra, skripta, doracake dhe materiale të tjera shtesë. Pra nuk kanë nevoj që të gjitha këta materiale ti blejnë por do ti marrin falas nga Univerziteti.

Gjithashtu studentët mund të shfrytëzojne biblioteken e Univerzitetit qofte për materiale shtesë për lëndët që i ndjekin si dhe për rekreacion.

Lajmet e fundit