ЈАВЕН ОГЛАС

22. December. 2015 - 12:24


Врз основа на член 22 и 23 од Законот за Работни Односи на Р. Македонија (Службен весник на РМ бр. бр.74 од 08.05.2015 година) и член 123 од Законот за високо образование на Република Македонија (Службен весник на РМ бр 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014;116/2014; 130/2014; 10/2015 и 20/2015.), Ректорската Управа на Меѓународниот Универзитет на Струга распишува:

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС

 За избор на Лектор по Англиски Јази

1. Избор на еден  Лектор -Предавач на Англиски Јазик.

II.Освен општите услови утврдени со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на МУС, кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

  • Да имаат завршен прв циклус и втор циклус на студии од областа на Англиски Јазик и Литература ( За предавач по Анг.Јазик) со просек над 8.00;
  • За сите места се препорачува познавање на Албанскиот, Македонскиот и Англискиот Јазик, од академски степен / за настава/ е задолжително. (Предност ќе имаат апликантите кои знаат и Турски јазик).

 

III. Кандидатите треба да поднесат (само преку електронска пошта): писмо за интерес, лична биографија (CV), диплома, сертификат / потврда за завршени студии и  магистерски студии, список за професионалната и научна активност и по една копија од научните трудови (доколку е достапна). Горенаведените документи може да бидат оригинални или заверени на нотар.

IV. Рок на пријавување

Рокотот за доставување на апликациите е од 22.12.2015 до 20.01.2016

Апликациите само преку електронска пошта да се доставуваат на следната е-маил адреса: g.rushani@eust.edu.mk

Адреса: Меѓународен Универзитет во Струга

Нас. Езерски Лозја бр.1  - 6330 Струга, Mакедонија

            Телефон за контакт: 046 786 160

 

 

Струга, 22.12.2015

 

                                                                                                                    Ректор

                                                                                                    Проф. Д-р Александар Биберај

Lajmet e fundit