Докторски студии

04. December. 2015 - 00:00


Третиот циклус на докторски студии се така организирани да овозможат стекнување на научни сознанија кои се базирани на научни истражувања и творечка дејност.

За студенти на докторски студии може да аплицираат кандидатите кои имаат диплома за завршен втор циклус на студии и титула Магистер на науки. Овие студиски програми траат 3 академски години, при што студентите се стекнуваат 60 ЕКТС за една академска година, односно вкупно 180 ЕКТС, во текот на целото студирање.

После одбраната на докторската дисертација, студентот се стекнуваат со научно звање:

 

  •        Доктор на Економски науки
  •        Доктор на Правни науки
  •        Доктор на Политички науки
  •        Доктор на Компјутерски науки

 

PhD