Цели

29. November. 2015 - 00:00


Постојат седум клучни цели на кои е заснован стратешкиот план на Меѓународниот Универзитет во Струга. Тое се:

  • Креирање на силна теоретска наобразба;
  • Регрутирање, ангажирање и развој на персонал со исклучителни вештини и способности;
  • Интегрирање и постојано зголемување на разновидноста, како во поглед на вклучување на различни култури, така и во поглед на развој на наставни планови и програми и научно истражувачки активности;
  • Креирање на наставно – образовно окружување во кое нашите студенти ќе можат да израснат во успешни граѓани на глобалниот свет;
  • Јакнење на подршката за регионален развој и овозможување на истражувачки активности кои ќе го унапредат тој развој;
  • Перманентно подобрување и усовршување на квалитетот на наставата, како во поглед на квалификациите на персоналот, така и во поглед на економските услови.

 

 

Goals