Qëllimet

29. November. 2015 - 00:00

Ekzistojnë shtatë qëllime kryesore të cilat formojnë bazën e planit strategjik të Universitetit Ndërkombëtar në  Strugë, të cilat i shërbejnë Universitetit për të përmbushur misonin e tij.
Ato janë:

  • Krijim i njohurive dhe përvojës së fuqishme të mësimit për studentët tanë.
  • Rekrutim, angazhim dhe zhvillim të administratës dhe stafit kualitativ.
  • Përvetësim dhe rrijte e vazhdueshme e shumëllojshmërisë së kulturave, planprogrameve të studimeve dhe aktiviteteve shkencore.
  • Krijim i ambientit edukativo-shkencor, në të cilin studentët tanë do të munden në mënyrë të sukseshme të integrohen si qytetatarë botërorë.
  • Forcimi i mbështjetjes për zhvillim rajonal dhe aktivitete shkencore.
  • Përmisim i vazhdueshëm i kualitetit të ambientit dhe sigurim i godinave atraktive, funksionale dhe të sigurta.

 

 

Goals