Botim i ri!

U botua libri i ri “Marrëdhënje Ekonomike Ndërkombëtare”!!!

 

Prof.Dr.Armen Kadriu, Doc.Dr. Florida Veljanovska dhe Prof.Dr. Biljana Ciglovska, duke u bazuar nëkërkimet e kryera shkencore, vërtetuan faktin se edhe nga niveli lokal mund tëndikohet dhe ti jepet njëkontribut serioz  zhvillimit global akademik dhe kërkimoro-shkencor.

Nëpërmjet librit tëri “Marrëdhënje Ekonomike Shkencore” qëdje u botua, autorët i dhanënjëhorizont tëri pikpamjeve për ekonominëndërkombëtare qëgjithashtu ishte vlerësuar si njëlëmi qëka nevojëpër tu plotësuar me kërkime tëreja shkencore. Ky libër plotëson mangësitëcaktuara qëarsyetojnëkërkimet nëdrejtim tëkësaj tematike dhe hap mundësi tëreja për kërkime tëradhës. Mungesa e kërkimeve nësferën e marrëdhënjeve ekonomike ndërkombëtare reflektoi me disa vështirësi dhe  nëprocesin arsimor. nëmes tjerash, ky libër do tëjetënjëudhërefyes i rëndësishëm për studentët e Fakultetit tëShkencave Juridike dhe Fakultetit tëShkencave Ekonomike.

Nëkuadër tëlibrit interpretohen përshkrime teorike dhe kategorike tëtregtisëndërkombëtare, pagesat ndërkombëtare dhe lëvizja ndërkombëtare e kapitalit, teknologjisëdhe fuqisëpunëtore- nën prizmin e prezantimit dhe sqarimit tëdeterminantëve historiko-teorik dhe zhvillimit tëtregtisëndërkombëtare, gjegjësisht, duke u fokusuar nëperformansat aktuale ekonomiko-politike tëmarrëdhënjeve ekonomike ndërkombëtare dhe rrjedhave financiare ndërkombëtare.

Ky libër paraqet edhe njëvërtetim se stafi akademik nëkuadër tëUniversitetit Ndërkombëtar nëStrugë, nëpërmjet veprimtarisëkërkimoro-shkencore po mundohet ti përgjigjet kërkesave dhe nevojave tëstudenteve jo vetëm nënivel lokal por edhe nëatënacional dhe mëgjërë.

Nëemër tëstafit akademik dhe administrativ tëUNS-sëi përgëzojmëautorët e librit dhe shprehim falenderimet mëtëpërzemërta për punën e përkushtuar dhe serioze  sepse me këtëlibër po hapen mundësi për kërkime tëreja akademiko-shkencore dhe plotësohen mangësitënëliteraturësi për profesorët ashtu edhe përstudentët.

Urime dhe Suksese!!!

 

 

Lajmet e fundit