Delegacioni i OSBE-së realizoi vizitë zyrtare në UNS

Delegacioni i OSBE-së realizoi vizitë zyrtare në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë

 

Delegacion i OSBE-së, i kryesuar nga këshilltarja e Komisariatit të Lartë për pakicat nacionale, Znj.Natasha Andonovski Karter, realizoi një vizitë zyrtare në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë. Delegacioni u prit nga përfaqësuesit e Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar nëkuadër tëUNS-së. Nëkëtëtakim, delegacioni i OSBE-sëu informua lidhur me historikun, strukturën dhe punën akademike tëUNS-sënga themelimi e deri mësot. Përfaqësuesit e OSBE-sëishin tëentuziazmuar dhe tëkënaqur nga mënyra se si UNS ka arritur me sukses tv bashkojëkultura tëndryshme, gjuhë, nacionalitete dhe përkatësi fetare, duke promovuar njëkohësisht edhe modelin e njëfunskionimi tësuksesshëm multikulturor.

Njëkohësisht, ato shprehën mbështetjen e tyre lidhur me projektet e realizuara tëUNS-sënësferën e zhvillimit multikulturor dhe na garantuan mbështetjen e tyre për projektet e ardhshme tëcilat Komisariati i Lartëper Pakicat Nacionale ka nëplan ti realizojënëbashkëpunim me UNS-në.

Lajmet e fundit